Nøkkeltall for vårt miljøarbeid

Her finner du sentrale nøkkeltall fra 2022, for vår avfallsforbrenning og produksjon av fjernvarme.

Avfallsforbrenning

Hafslund Oslo Celsio har to avfallsforbrenningsanlegg: Det største ligger på Klemetsrud og er i drift hele året. Det andre ligger på Haraldrud og behandler forbehandlet næringsavfall.

I tillegg til å behandle avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres, utnytter Celsio overskuddsvarmen fra forbrenningsanleggene til å produsere fjernvarme.

Nøkkeltall for vår avfallsforbrenning
Parameter / AnleggKlemetsrudHaraldrudSum
Forbrent avfallsmengde319,297 tonn36,389 tonn355,686 tonn
Innfyrt fossilt støttebrensel7,7 GWh0 GWh7,7 GWh
Innfyrt fornybart støttebrensel 0 GWh1 GWh1 GWh
Fossilt CO2-utslipp177,770 tonn (inkludert støttebrensel)20,007 tonn197,777 tonn
El-produksjon turbin137 GWh0 GWh137 GWh
Levert spillvarme til fjernvarmenettet689 GWh139 GWh828 GWh
NOx-utslipp144 tonn61 tonn205 tonn

Produksjon av fjernvarme

Tabellen under viser energikilder i 2022, samt utslipp av NOx fra vår bruk av brensler. Det er de ulike energikildene her som danner utgangspunkt for fjernvarmens klimagassutslipp.

Nøkkeltall for vår produksjon av fjernvarme
ParameterGWh innfyrt/utnyttetAndelNOx-utslipp
Overskuddsvarme fra forbrenning av utsortert restavfall, inkl. spillvarme fra REG1016,355,3 %
Utkoblbare el-kjeler228,712,5 %
Omgivelsesvarme til varmepumper (kloakk, datasenter, vannrensing)141,37,7 %
Elektrisitet til varmepumper60,33,3 %
Trepellets208,811,4 %72,5 tonn
Bioolje og biodiesel153,28,3 %52,3 tonn
LNG26,71,5 %4,79 tonn
Fossil fyringsolje1,30,1 %0,45 tonn
SUM1836,8100 %130 tonn

CO2 fra produksjon og bruk av fjernvarme er beregnet på to ulike måter:

Metode 1: Etter Kyoto-protokollens prinsipper

Her beregnes utslipp hovedsakelig etter Kyoto-protokollens prinsipper og slik det rapporteres til blant annet norsk, offisiell statistikk.

Her er det vår begrensede bruk av LNG som bidrar (201 gram/kWh), samt noe tap av varmepumpemedium.

For 2022 ble utslippene beregnet til 4 gram CO/kWh levert til kunde.

Metode 2: LCA-analyse i henhold til det internasjonale EPD-regelverket

I 2022 utarbeidet Celsio en miljøvaredeklarasjon (EPD) for vår leveranse av fjernvarme til kundene våre.

Hva er en EPD?

EPD står for Environmental Product Declaration og er et dokument som på en kortfattet, internasjonalt standardisert og objektiv måte, oppsummerer miljøprofilen til en levert kWh energi summert over et livsløpsperspektiv.

Om du som fjernvarmekunde ønsker å vite den totale miljøbelastningen per kWh du kjøper, er dette per i dag den beste måten å beregne dette på.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter den internasjonale standarden ISO 14040-14044. Dette sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land.

Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofiler og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen, som også er verifisert av en uavhengig tredjepart.

EPD for fjernvarme inkluderer blant annet alle direkte og indirekte utslipp fra bygging av all infrastruktur og produksjonsanlegg, prosessering og transport og bruk av brensler etc. Energimiksen som er lagt til grunn er snittet av årene 2017 til 2021.

Alle utslipp knyttet til utstyr for å utnytte overskuddsvarmen fra avfallsforbrenning inngår i grunnlaget, mens selve utslippene fra behandling av restavfallet allokeres avfallssystemet/avfallsprodusenten (der avfall oppstår).

De fossile utslippene i EPD-en er beregnet til 17,2 gram CO2ekv per levert kWh. Alle utslippsfaktorer er hentet fra Ecoinvent.

Celsio har også fått regnet ut utslippet etter samme metode som ble brukt for å lage EPD, men da kun basert på energimiksen for 2022.

For 2022 er utslippene beregnet til 19,6 gram per levert kWh. Årsaken til at det er noe høyere enn i EPD er noe økt bruk av biobrensel som medfører høyere oppstrøms utslipp.

Fra og med 2022 vil denne metoden erstatte våre tidligere beregningsmåter basert på LCA-analyser, blant annet basert på Norsk Fjernvarme sin klimaregnskapsmetodikk.

Forskjellene i resultat er dog svært små. Den gamle metode 2 ville gitt en 2022-verdi på 10 gram, mens den tidligere Metode 3 ville gitt 17 gram.

Kontakt oss om du har spørsmål om vårt miljøarbeid