Nøkkeltall for vår produksjon

Her finner du sentrale nøkkeltall for vår avfallsforbrenning og produksjon av fjernvarme i et miljøperspektiv.

Avfallsforbrenning

Hafslund Oslo Celsio har to avfallsforbrenningsanlegg: Det største ligger på Klemetsrud og er i drift hele året. Det andre ligger på Haraldrud og behandler forbehandlet næringsavfall.

I tillegg til å behandle avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres, utnytter Celsio overskuddsvarmen fra forbrenningsanleggene til å produsere fjernvarme.

Nøkkeltall for vår avfallsforbrenning
Parameter / AnleggKlemetsrudHaraldrudSum
Forbrent avfallsmengde321,872 tonn44,644 tonn366,516 tonn
Innfyrt fossilt støttebrensel3,3 GWh0 GWh3,3 GWh
Innfyrt fornybart støttebrensel 0 GWh5 GWh5 GWh
Fossilt CO2-utslipp177,851 tonn (inkludert støttebrensel)24,545 tonn202,396 tonn
El-produksjon turbin150 GWh0 GWh150 GWh
Levert spillvarme til fjernvarmenettet665 GWh158 GWh823 GWh
NOx-utslipp155 tonn67 tonn223 tonn

Produksjon av fjernvarme

Tabellen under viser energikilder i 2023, samt utslipp av NOx fra vår bruk av brensler. Det er de ulike energikildene her som danner utgangspunkt for fjernvarmens klimagassutslipp.

Nøkkeltall for vår produksjon av fjernvarme
ParameterGWh innfyrt/utnyttetAndelNOx-utslipp
Overskuddsvarme fra forbrenning av utsortert restavfall, inkl. spillvarme fra REG1012,950,0 %
Utkoblbare el-kjeler398,719,7 %
Omgivelsesvarme til varmepumper (kloakk, datasenter, vannrensing)155,97,7 %
Elektrisitet til varmepumper61,93,1 %
Trepellets228,011,3 %73,4 tonn
Bioolje og biodiesel134,56,6 %50,0 tonn
LNG34,01,7 %5,3 tonn
Fossil fyringsolje0,10,01 %0,2 tonn
SUM2026,1100 %128,9 tonn

CO2 fra produksjon og bruk av fjernvarme er beregnet på to ulike måter:

Metode 1: Etter Kyoto-protokollens prinsipper

Her beregnes utslipp hovedsakelig etter Kyoto-protokollens prinsipper og slik det rapporteres til blant annet norsk, offisiell statistikk.

Her er det vår begrensede bruk av LNG som bidrar (201 gram/kWh), samt noe tap av varmepumpemedium.

For 2023 ble utslippene beregnet til 4 gram CO/kWh levert til kunde.

Metode 2: LCA-analyse i henhold til det internasjonale EPD-regelverket

I 2023 utarbeidet Celsio en miljøvaredeklarasjon (EPD) for vår leveranse av fjernvarme til kundene våre.

Hva er en EPD?

EPD står for Environmental Product Declaration og er et dokument som på en kortfattet, internasjonalt standardisert og objektiv måte, oppsummerer miljøprofilen til en levert kWh energi summert over et livsløpsperspektiv.

Om du som fjernvarmekunde ønsker å vite den totale miljøbelastningen per kWh du kjøper, er dette per i dag den beste måten å beregne dette på.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter den internasjonale standarden ISO 14040-14044. Dette sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land.

Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofiler og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen, som også er verifisert av en uavhengig tredjepart.

EPD for fjernvarme inkluderer blant annet alle direkte og indirekte utslipp fra bygging av all infrastruktur og produksjonsanlegg, prosessering og transport og bruk av brensler etc. Energimiksen som er lagt til grunn er snittet av årene 2017 til 2021.

Alle utslipp knyttet til utstyr for å utnytte overskuddsvarmen fra avfallsforbrenning inngår i grunnlaget, mens selve utslippene fra behandling av restavfallet allokeres avfallssystemet/avfallsprodusenten (der avfall oppstår).

De fossile utslippene i EPD-en er beregnet til 17,2 gram CO2ekv per levert kWh. Alle utslippsfaktorer er hentet fra Ecoinvent.

Celsio har også fått regnet ut utslippet etter samme metode som ble brukt for å lage EPD, men da kun basert på energimiksen for 2023.

For 2023 er utslippene beregnet til 22,8 gram per levert kWh. Årsaken til at det er noe høyere i 2023 er økt bruk av elektrisitet til fjernvarmeproduksjon sammenlignet med tidligere år.

Fra og med 2022 vil denne metoden erstatte våre tidligere beregningsmåter basert på LCA-analyser, blant annet basert på Norsk Fjernvarme sin klimaregnskapsmetodikk.

Kontakt oss om du har spørsmål om vårt miljøarbeid