Miljøarbeidet vårt

Celsio er et nødvendig ledd i Oslos sirkulærøkonomi og gjør en viktig jobb for at hovedstaden skal nå sine ambisiøse miljø- og klimamål.

Sola skinner gjennom grønne trær

Publisert:

Sist endret:

Celsio har utarbeidet en egen EPD

– Vi har, som et av de første fjernvarmeselskapene i landet, utarbeidet en EPD – en miljøvaredeklarasjon – for våre fjernvarmeleveranser i Oslo, og for det kommende områdekjølingstilbudet vårt på Økern og Ulven, forteller Jon Iver Bakken, leder for bærekraft og ytre miljø i Celsio.

Hva er en EPD?

EPD står for Environmental Product Declaration og er et dokument som på en kortfattet, internasjonalt standardisert og objektiv måte, oppsummerer miljøprofilen til en levert kWh energi summert over et livsløpsperspektiv.

Hvordan brukes en EPD?

En EPD gir detaljert informasjon om miljøegenskapene til et produkt, og gir dermed et sammenligningsgrunnlag for produkter i samme kategori. EPDer gir dermed forbrukere og innkjøpere mulighet til å ta informerte kjøpsbeslutninger basert på hvilke produkter som er mest bærekraftige. Med andre ord: EPDer kan hjelpe oss til å ta bedre beslutninger for å ta vare på planeten vår.

Smilende mann i et lyst kontorlokale

– EPDene hjelper oss til å forstå hvordan våre produkter påvirker miljøet gjennom hele sin livssyklus.

Jon Iver Bakken, leder for bærekraft og ytre miljø i Celsio

Celsios EPDer er utarbeidet på grunnlag av livsløpsanalyser (LCA) i henhold til den internasjonale standarden ISO 14040-14044. De viser våre miljø- og klimabelastninger per leverte kWh fjernvarme og områdekjøling, inkludert både prosessering og transport av brensler, bygging av varmesentraler og alt rørnett, samt alle utslipp under drift.

– EPDer kan også inngå i sertifiseringsprosesser, som f.eks. BREEAM-NOR, for å være med å dokumentere hvor bærekraftig bygninger eller eiendomsprosjekter er. Et bygg må oppfylle visse krav for å kunne bli BREEAM-NOR-sertifisert, og en EPD kan bidra til å dokumentere at materialene og produktene, eller i vårt tilfelle energiforsyningen, som brukes i bygningen eller prosjektet, oppfyller bærekraftige krav, forklarer Jon Iver.

Miljøsertifisering av bygg

Miljøsertifisering av bygg er en prosess der bygninger eller byggeprosjekter vurderes ut ifra hvordan de påvirker miljøet. Bygget eller prosjektet blir grundig undersøkt for å se om det blant annet bruker energi og materialer på en bærekraftig måte.

– Man ønsker bygninger som er bra for miljøet og som ikke skader naturen. Ved å bygge miljøvennlige bygg kan vi både redusere mengden avfall vi produserer, vi kan spare energi og vi kan redusere klimagassutslippene, sier Jon Iver.

BREEAM-sertifisering

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er en internasjonal standard for miljøsertifisering av bygg.

BREEAM-sertifiseringen gir bygninger en karakter basert på hvor miljøvennlige de er, og en EPD er et dokument på høyeste nivå i BREEAM-systemet.

Kvinne i kontorlandskapKunstinstallasjon, fra resepsjon Celsio
Et bygg må oppfylle visse krav for å kunne bli BREEAM-NOR-sertifisert, og en EPD kan bidra til å dokumentere at materialene og produktene som brukes i bygningen eller prosjektet, oppfyller bærekraftige krav

Slik bidrar fjernvarme og områdekjøling til miljøsertifisering

En energiløsning med fjernvarme og områdekjøling kan bidra til miljøsertifisering av bygg ved å redusere energiforbruket og klimagassutslippene.

– Fjernvarme leverer varme til bygg gjennom et nettverk av rør, som bruker energi fra fornybare kilder. Dette kan redusere behovet for bruk av elektrisitet og fossilt brensel for oppvarming, og dermed redusere utslippene av klimagasser.

På samme måte bruker områdekjøling også et nettverk av rør for å levere kjøling til bygg, som igjen reduserer behovet for å bruke elektriske kjølesystemer.

– Ved å bruke disse energiløsningene sammen, kan bygninger redusere både energiforbruket og klimagassutslippene, som er viktige faktorer for å oppnå høyere miljøsertifiseringsstandarder, sier Jon Iver.