Hva er fjernkjøling?

Fjernkjøling er en vannbåren kjøleløsning for næringsbygg og et viktig satsningsområde for Hafslund Celsio i næringsmarkedet. Ikke minst er det en viktig del av Oslos klimaløsning.

Fra taket på Operaen, utsikt over sjøen

Publisert:

Sist endret:

Fjernkjøling er kort forklart, kaldt vann som transporteres gjennom isolerte rør under bakken til bygg, for å kjøle dem ned.

– Mens fjernvarmesystemet forsyner bygg med varmt vann til oppvarming av lokaler/rom og tappevann, vil fjernkjøling på tilsvarende måte forsyne næringsbygg med kjøling, forklarer Iren Aanonsen, senior forretningsutvikler.

– Arbeidsmiljøloven stiller krav til at næringsbygg skal ha et behagelig inneklima. Det betyr at det ikke skal være for kaldt i lokalene om vinteren, og ikke for varmt om sommeren. For å kunne tilby næringskundene våre alt de trenger for å ha et jevnt og godt inneklima, er det svært viktig for oss å få på plass et godt tilbud av kjøling og komplettere vårt veletablerte tilbud av fjernvarme.

Iren Aanonsen, Hafslund Celsio

Målet på sikt er å knytte alle de utvalgte områdene sammen, slik at det blir ett stort system som strekker seg over hele byen vår.

Iren Aanonsen

– Vi planlegger å bygge noen få store produksjonsanlegg for å produsere kjøling. Kjølingen vil distribueres via et eget kjølenett frem til en kjøleveksler for leveranse til det enkelte bygg. Med fjernkjøling fra oss, slipper hvert enkelt bygg å ha sin egen kjøleløsning som ofte er både stor og svært dyr. En sentralisert kjøleproduksjon er mer effektiv, billigere og bedre for miljøet, tillegger hun.

Slik jobber vi med fjernkjøling

Hafslund Celsio jobber med å etablere egne kjølesentraler hvor vi skal produsere fjernkjøling, blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden. I tillegg vil kjølesentralene inneholde store varmepumper som skal sikre at vanntemperaturen holder seg stabilt på et lavt nivå.

Det avkjølte vannet blir ført i isolerte rør under bakken til kundesentralene (veksler) i de byggene som skal avkjøles. En kundesentral er plassert inne i en kundes bygg, gjerne i kjelleren, og er koblet til det interne kjølesystemet i bygget.

To menn i kontorlandskapTo personer sitter inne på Deichman Bjørvika
Fjernkjøling sørger for behagelig inneklima og bedre miljø.

Hvorfor bruke fjernkjøling?

Det er flere fordeler med å benytte fjernkjøling, både for byggeiere, for Oslo by og for klimaet:

  • Takarealer på bygg kan frigjøres fra tekniske installasjoner, og arealene kan heller benyttes til oppholdsområder eller til å håndtere overvann.

  • I lokaler hvor det i dag er plassert en energisentral, kan det frigjøres plass som kan brukes til annet inntektsgivende formål.

  • Når hvert enkelt bygg ikke skal ha sin egen kjøleproduksjon eller energibrønner, kan arealer under bakken frigjøres til annen infrastruktur, som for eksempel tunneler til kollektivtransport.

  • Fjernkjøling vil bidra til at bruken av farlige HFK-gasser kan fases ut i Oslo, i henhold til krav fra Miljødirektoratet.

  • Fjernvarme og -kjøling i kombinasjon er den mest klimavennlige, bekvemme, kostnads- og arealeffektive energiløsningen.

  • Fjernvarme og -kjøling er basert på fornybare energiressurser og bidrar til å redusere effektbehovet for elektrisitet i Oslo.

Tre næringsvekstområder i Oslo

Hafslund Celsio planlegger nå fjernkjølingsprosjekter i flere utviklingsområder i Oslo. Områdene er valgt ut basert på arealdelen i kommuneplanen som fastsetter hvor det skal komme mer næring, hvor skal det bli flere boliger og hvilke kollektivknutepunkt det skal satses på.

Kart over fjernkjøling i Oslo
Fjernkjøling er kort forklart, kaldt vann som transporteres gjennom isolerte rør under bakken til bygg, for å kjøle dem ned.

– Det er først og fremst næringsbygg som har behov for kjøling. Arealdelen i Kommuneplanen legger grunnlaget for hvor det vil komme nye næringsbygg i årene fremover, og er derfor viktig for oss når vi vurderer hvor vi skal bygge ut fjernkjøling. Etter å ha vurdert alle Oslos utviklingsområder, har vi utpekt tre satsingsområder for vår kjøleutbygging, forteller Iren.

  • Området Ulven/Økern ligger i nordre del av Hovinbyen, et satsningsområde for Oslo kommune. Her skal det etableres mange nye næringsbygg, nye boligblokker og et helt nytt byrom. I OBOS’ store, nye næringsbygg, Construction City, er Hafslund Celsio i ferd med å bygge en energisentral som vil gjøre det mulig å levere fjernkjøling til alle næringsbyggene i området.

  • Sentrum består av indre by, nærmere bestemt Oslo bykjerne og Filipstad. For Filipstad-området er det laget en områdeplan som tilsier en stor transformasjon. Her skal det bygges en helt ny bydel. Dette er Oslos siste område med jomfruelig areal ned mot sjøen. Hafslund Celsios hovedprinsipp for å lage kjøling er å benytte sjøen som kjølekilde. Slik vil Hafslund Celsio forsyne større deler av Oslo by med fjernkjøling.

  • Skøyen er i utvikling, og har også en områdeplan som tilsier at det skal bygges mange nye næringsbygg. Med sine store planer for transformasjon og endring er også Skøyen et naturlig satsningsområde for Hafslund Celsio når det gjelder fjernkjøling.

Ett steg av gangen

Hafslund Celsio kan ikke bygge ut et kjøletibud til hele Oslo på en og samme tid.

– Vi må starte et sted og prioriterer derfor noen områder i første omgang, sier Iren. Akkurat det samme gjorde vi da vi startet å bygge ut fjernvarmenettet vårt for over hundre år siden. Nå er tiden inne for å satse på fjernkjøling.