Slik jobber vi med risikoavfall

Ved Hafslund Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er én av tre ovnslinjer dedikert til å håndtere avfall som krever spesiell behandling. Vi kaller denne prosessen direktebrenning av risikoavfall.

Skal du kassere infisert fugl?

Du kan levere avdøde fugler smittet med fugleinfluensa hos oss. For å sikre trygg behandling, er det viktig at du følger noen enkle retningslinjer. Se våre retningslinjer for forbrenning av fugl med fugleinfluensa

Hva er risikoavfall?

Risikoavfall er avfall som kan utgjøre en risiko for helse og miljø. Det kan for eksempel være smittefarlig avfall fra sykehus, konfidensielle papirer, offentlige beslag, arkiver, narkotika eller annet avfall som krever umiddelbar og sikker destruksjon.

Slik håndterer vi risikoavfall

Anlegget på Klemetsrud har kapasitet til å håndtere over 3 000 tonn risikoavfall hvert år. Risikoavfallet brennes i samme ovn som øvrig avfall, men det blandes ikke med annet avfall før forbrenning.

Overskuddsvarmen fra forbrenningsprosessen bruker vi til å produsere fjernvarme.

Vi har strenge rutiner for levering og behandling av risikoavfall. Det er viktig at risikoavfallet ikke blir liggende på lager eller i bunker. Avfallet kan være smittefarlig, eller det kan omfatte beslaglagte varer eller konfidensielle papirer som ikke under noen omstendigheter må komme på avveie.

Sykehusavfall

På sykehusene har de egne spesialcontainere for å samle opp avfall som kan være farlig. Dette avfallet blir kjørt med truck direkte til den ovnslinjen som er dedikert til risikoavfall.

Det er strenge krav til rengjøring av smittefarlige beholdere etter at de har blitt tømt. Beholderne vaskes og steriliseres i et lukket vaskeanlegg før de fraktes tilbake til sykehusene.

Narkotika, dokumenter og legemidler

Risikoavfall som potensielt kan havne i gale hender, som narkotika, konfidensielle dokumenter, legemidler og beslaglagte produkter fra Tollvesenet, destrueres alltid under oppsyn.

Ved denne typen direktebrenning er representanter fra Politiet eller Tollvesenet med inn på anlegget for å observere at våre ansatte kaster avfallet ned i sjakten til forbrenningsovnen.

Det er kun én ovnslinje som har direkte adkomst fra utsiden, og som benyttes til denne destruksjonstjenesten.

Hvis vi har driftsstans over lengre tid, kjøper vi direkteforbrenningstjenester i det skandinaviske markedet. Avfallet blir uansett destruert i henhold til strenge sikkerhetsrutiner og miljøforskrifter.

Biologisk og patalogisk avfall

Ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud har vi også et fryselager for biologisk og patologisk avfall som skal destrueres. Det patologiske avfallet stables i UN-godkjente kasser og blandes ikke med annet sykehusavfall.

Ovnene våre på Klemetsrud er ikke konstruert for destruksjon av biologisk materiale, da dette krever en høyere temperatur enn det våre ovner holder, og en annen type etterbehandling. Vi kjøper derfor denne forbrenningstjenesten i Danmark.

Har du spørsmål om avfallshåndtering?