Slik håndterer vi restavfall

Restavfall er det avfallet som er igjen etter at vi har sortert ut alt som kan gjenbrukes og gjenvinnes.

I dag forbrenner vi restavfall i våre anlegg på Klemetsrud og Haraldrud. Alltid med så lave utslipp som mulig.

Hva er restavfall?

Restavfall er avfall som av ulike årsaker ikke kan gjenvinnes. Det kan for eksempel inneholde farlige stoffer eller materialer som er vanskelige å gjenvinne.

Hvorfor brenner vi restavfall?

Vi er nødt til å utnytte ressursene våre bedre enn vi gjør i dag. Vi må bruke, lage og kjøpe mindre, og kildesortere og gjenvinne så mye som mulig. Idealet er en sirkulær økonomi hvor alt blir gjenbrukt og ingenting blir kastet. Men det vil ta lang tid før vi kommer i nærheten av en slik økonomi, og det vil alltid være noe avfall igjen som verken kan gjenbrukes eller resirkuleres.

Papir og plast kan resirkuleres flere ganger, men til slutt vil ikke materialene være av god nok kvalitet til å kunne brukes igjen. For slike “utbrukte” materialer er avfallsforbrenning den beste løsningen.

Bedre for miljøet enn deponi

I Norge (og noen andre land i Europa) er det forbudt å samle opp avfall på deponier, tidligere omtalt som søppelfyllinger. Å brenne avfall som verken kan gjenbrukes eller resirkuleres, er mye bedre for miljøet og klimaet enn at avfallet deponeres.

Avfallsforbrenning er en spesielt god løsning hvis overskuddsenergien, altså varmen fra forbrenningen, blir gjenbrukt i et fjernvarmesystem slik den blir i Oslo og flere andre byer i Norge.

Ved å bytte ut deponier med forbrenningsanlegg kan vi redusere utslippet av klimagasser med opptil ett tonn CO2 per tonn avfall. I tillegg sparer vi andre energikilder når vi bruker overskuddsenergien fra forbrenningen til å produsere fjernvarme.

Priser og betingelser

Hva koster det og hva er vilkårene for å levere avfall?

Gjenvinner metaller fra bunnasken

Når avfall forbrennes reduseres avfallsmengden til rundt en tiendedel av den opprinnelige mengden.

Alle avfallsforbrenningsanlegg har røykgassrensing for å redusere utslippene til luft. Renseprosessen medfører at det oppstår restprodukter, som filterstøv og slam. I tillegg ligger slagg og bunnaske igjen i forbrenningsovnen etter forbrenningen.

Bunnaske og slagg regnes ikke som farlig avfall, dersom det kan dokumenteres at det ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

Fra bunnasken gjenvinnes det i dag betydelig mengder metaller. Uten å brenne avfallet, ville det vært svært vanskelig å gjenvinne disse metallene. Metallgjenvinningen er også med på å redusere utslippene av CO2 i et livsløpsperspektiv.