Vår miljøpolicy

Vi jobber alltid for å redusere vår negative påvirkning på miljøet, forebygge forurensing og utnytte ressursene vi har tilgjengelig. Her er vår miljøpolicy.

Ansvarlig og troverdig

  • Vi er avhengig av at interessentene våre har tillit til oss, og skal alltid opptre ansvarlig og være en troverdig samfunnsaktør.

  • Vi skal ha et sterkt klima- og miljøfokus som en naturlig del av vårt samfunnsansvar.

  • Samfunnsansvaret vårt er integrert i hele verdikjeden, inkludert våre innkjøp og investeringer.

Ledende aktør

  • Vi skal være en ledende aktør innen avfallsforbrenning og produksjon, distribusjon og salg av fornybar og klimanøytral termisk energi og kraft.

  • Vi skal jobbe for å terminere bruk av fossile energikilder, og sikre at våre produkter reduserer miljøbelastningen til våre kunder.

  • Vi skal vektlegge investeringer i bærekraftig innovasjon og nye miljøvennlige energiløsninger.

Reduserer påvirkning på ytre miljø

  • Vi skal arbeide kontinuerlig for å redusere vår negative påvirkning på klima og miljø. Vi skal forebygge forurensning og tilstrebe en høy ressursutnyttelse.

  • Våre avfallsforbrenningsanlegg skal drives med svært lave utslipp og skal utgjøre en naturlig del av den sirkulære økonomien.

  • I tillegg til å tilfredsstille lovgitte og egne krav, skal vi ha en åpen og direkte kommunikasjon med våre interessenter.

Slik jobber vi med miljøstyring

Vi arbeider kontinuerlig for å bedre vår miljøprestasjon. Effektiv miljøstyring er derfor en naturlig del av vårt samfunnsansvar. Selskapet er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.

For å kontrollere selskapets miljøpåvirkning, benytter vi en rekke måle-, overvåkings- og rapporteringssystemer. For eksempel måler vi utslippene til luft fra avfallsforbrenningsanleggene 24 timer i døgnet. Overskrider vi grenseverdiene, iverksetter vi tiltak umiddelbart.

Miljødirektoratet publiserer beregninger av hvor mye utslipp til luft og vann og avfall som blir generert fra ulike samfunnssektorer. De inkluderer årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet, som oss i Celsio.

Har du spørsmål om vårt miljøarbeid?

Da vil vi veldig gjerne høre fra deg.