Celsio mener

Her kan du lese om Hafslund Celsios syn på viktige saker vedrørende fjernvarme, fjernkjøling, avfallsforbrenning og karbonfangst og -lagring.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål

Høringsinnspill og uttalelser

15.05.24

Innspill til utredning av virkemidler for karbonfangst fra industri og avfallsforbrenning

"Vi mener det haster å implementere virkemidler som kan føre til storskala CCS-utrulling i industrien og avfallsbransjen for fangst av både fossil og biogen CO2. Det må også defineres hvilken rolle CCS og CO2- fjerning skal spille i måloppnåelsen av norske klimamål."

06.05.24

Høringsuttalelse om Enovas styringsavtale med Klima- og miljødepartementet

"Når oppvarming av bygg skjer gjennom fjernvarme, så kan dette bidra til en raskere elektrifisering. De raskeste, enkleste, samfunnsøkonomisk lønnsomme og mest effektive virkemidlene for å avlaste kraftnettet er da å kombinere energieffektivisering og gi direkte enovastøtte til vannbåren varme i bygg. En slik støtte kan være direkte støtte til å etablere vannbåren infrastruktur i bygg. Dermed kan det i norske byer og tettsteder etableres fjernvarmetilknytning, som vil gi en betydelig mengde med ny termisk energi som kan avlaste kraftnettet, og spesielt i de kalde vintermånedene."

05.02.24

Joint letter to the EC - call for low-carbon products strategy in ICMS

The letter is calling for “Concrete demand and supply side initiatives to promote a market for low-carbon products” in the upcoming Industrial Carbon Management Strategy (ICMS).

The letter has been compiled on the initiative of Yara and the NGO Bellona Europa, with strong support for the following signatories: EuLA, Cembureau, CATF, Ocean GeoLoop, Heidelberg Materials, Hydro, CCS Europe, Horisont Energi, Fertilizers Europe, Hafslund Celsio and ZEP.

15.01.24

Innspill til finanskomiteen vedr. representantforslag om å redusere søppeleksport

"For å ivareta norske interesser og samfunnskritisk infrastruktur, anmoder vi på det sterkeste at avfallsforbrenningsavgiften fjernes inntil ETS innføres, eller, som SVs forslag, at den endres slik at avgiften treffer alt norsk restavfall som leveres til forbrenning, uavhengig av hvor forbrenningen finner sted."

20.12.2023

Høringsuttalelse om kommuneplanens arealdel, Oslo mot 2040

Oslo og omegn er et (av flere) “kriseområder” for tilgang på elektrisitet. På grunn av dette vil økt bruk av termisk energi, samt energieffektivisering, være helt sentralt i fremtidens energiplanlegging.

Hafslund Celsio mener at det er særdeles viktig med en mer helhetlig planlegging av energiforsyning og forbruk i ulike områder, slik at man sikrer tiltak som både reduserer energibehovet til oppvarming og som avlaster kraftnettet i kuldeperioder.

18.12.2023

Høringsuttalelse om strømprisutvalgets rapport

Hafslund Celsio mener at strømstøtteordningen har betydelige negative økonomiske konsekvenser for fjernvarmebransjen og vår virksomhet, og at fjernvarmekunder må motta kompensasjon fra staten for sine varmeutgifter etter den samme modellen som for strømkundene.

10.11.2023

Safeguarding the chapters on CCS in the NZIA are crucial

Says Hafslund Celsio and 22 co-signatories in a letter sent to EU Member States and European Parliament.

Open Letter: Urgent Call to Action – Ensure the Net Zero Industry Act CO2 Storage Injection Capacity Target protects EU industrial decarbonisation efforts and a just transition for all.

29.09.2023

Forslag til lov om bærekraftige produkter og verdikjeder

En bærekraftig verdikjede for produkter handler ofte om et tydeligere produsentansvar for emballasje og et mest mulig lokalt ansvar for håndtering av eget avfall. I dette høringssvaret vil vi peke på at Norge er i ferd med å gå i motsatt retning. Vi har en lav ansvarliggjøring av produksjon av emballasje, og en feilslått forbrenningsavgift fører nå til eksport av avfall, bort fra lokal forbrenningskapasitet. Dette må det rettes opp i.

25.09.2023:

Nordic District Heating and Energy Associations PFAS Consultation response

This PDF contains responses and information from Norway, Sweden and Finland, as well as joint consultation responses for the Nordic countries.

31.08.2023:

EU Industrial Carbon Management

Feedback from Hafslund Celsio on EU Industrial carbon management – carbon capture, utilisation and storage deployment.

22.08.2023

Tre politiske anbefalinger for CO2-fjerning

Brev til statsråd Espen Barth Eide om anbefalinger for CO2-fjerning, fra miljøstiftelsen Zero og ZEROs innsatsgruppe for CO2-fjerning i Norge som Hafslund Celsio er en del av.

05.07.2023

Industrial Carbon Management Strategy

Open Letter: Support for the Publication of an Industrial Carbon Management Strategy

23.05.2023

Åtte anbefalinger til regjeringens CCS-politikk

Hafslund Celsio, Bellona, Ermaet, Hydro og 15 andre industriaktører har formulert disse anbefalingene til regjeringens videre arbeid med CCS.

16.05.2023

Ber regjeringen få opp farta på CO2-fjerning

Miljøstiftelsen ZERO og industriaktørene Hafslund Celsio, Carbon Removal, Norske Skog, Biozin, Removr, Greencap og Inherit ber regjeringen få på plass virkemiddel for industriell CO₂-fjerning.

02.05.2023

Energikommisjonens rapport

Det er spesielt positivt at energikommisjonen har anerkjent at fjernvarme er et effektivt og viktig verktøy for å avlaste kraftnettet, frigjøre kraft til fremtidens elektrifisering og øke forsyningssikkerheten for kraft. Vi vil i tillegg påpeke at fjernkjøling har samme funksjon. Hafslund Celsio støtter kommisjonen der den sier at; «Fjernvarme er ofte den mest effektive måten å distribuere spillvarme på fra datasentre, kloakk og avfallsvarme. Spillvarmen kan sommerlagres og tas i bruk på årstider med større varmebehov».

28.03.2023

Videreføring av strømstøtteordningen

Privathusholdninger som har fjernvarme får reduksjon i fjernvarmeprisen, slik som strømkunder også gjør. Denne reduksjonen betaler fjernvarmeselskapene selv, mens strømsalgselskapene får refusjon av staten for å dekke inn makspris til sine strømkunder. Hafslund Celsio mener at fjernvarmeselskaper og strømsalgsselskaper må likebehandles. Det er ikke tilfelle i dag.

23.03.23

Certification of carbon removals

Feedback from Hafslund Celsio on the EU Consultation for Certification of carbon removals.

01.02.2023

Ny prismodell på fjernvarme

Fjernvarmevirksomheter står for samfunnskritisk infrastruktur og er en viktig bransje som avlaster behovet for elektrisk kraft i Norge. Hvis myndighetene innfører en ny prismodell for fjernvarme, så må denne være bærekraftig for hele fjernvarmesektoren.

EU Transparency Register

Hafslund Celsio er registrert i EU Transparency Register med nr. 557147049763-45.

Kontaktinformasjon